AKTUALNOŚCI

33 Najlepsze Przeboje na Wesele - konkurs

wtorek, 26 maja 2015

33 Najlepsze Przeboje Weselne

Czerwiec to najpopularniejszy miesiąc ślubny. Przy czym bawią się weselni goście? Jakie piosenki są najchętniej wybierane na pierwszy taniec? Kino Polska Muzyka zaprasza swoich widzów do udziału w głosowaniu na najpopularniejsze weselenie utwory. Lista 33 Najlepsze Przeboje Na Wesele zostanie pokazana na antenie 6 czerwca o godz. 21:00.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy wypełnić poniższy formularz wybierając pięć utworów z listy oraz odpowiedzieć na pytanie 'Jaką polską piosenkę wybrałeś/aś (lub wybrałbyś/wybrałabyś) jako utwór na pierwszy taniec na swoim weselu i dlaczego?' Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone płytami polskich twórców m.in. Krzysztofa Krawczyka.

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

 

 

 

 

LAUREACI KONKURSU

 

 

Iwona Matelska

 

 

Anna Trochimczuk

 

 

Marcin Banasiak

 

 

Justyna Ptasińska

 

 

Elwira Golec

 

 

Irena Andrzejewska

 

 

Adam Horodecki

 

 

Marta Muszyńska-Celban

 

 

Michał Pierściński

 

 

Paweł Płocica

 

 

REGULAMIN KONKURSU '33 Najlepsze Przeboje na Wesele'

 

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 

Organizator Konkursu

 

 

§ 1

 

1. Organizatorem konkursu promującego kanał Kino Polska Muzyka zwanego dalej 'Konkursem' jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-595) ul. Puławska 61 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363674 NIP: 521-32-48-560 kapitał zakładowy 1.982.14040 zł w całości opłacony zwany dalej 'Organizatorem'.

 

Cel Konkursu

 

 

§ 2

 

1. Celem Konkursu jest promocja kanału Kino Polska Muzyka.

 

Czas trwania konkursu

 

 

§ 3

 

1. Konkurs odbywa się w dniach od 27.05.2015 r. od godz. 00:01 do 5.06.2015 r. do godz. 11:59 i polega na wskazaniu 5 utworów muzycznych z listy oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe - na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi dniu 8.06.2015 r. na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

 

Zasięg Konkursu

 

 

§ 4

 

1. Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.

 

Uczestnicy Konkursu

 

 

§ 5

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla widzów kanału Kino Polska Muzyka zwanych dalej Uczestnikami'.

2. Uczestnicy deklarują:

a. że są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

b. że są osobami pełnoletnimi.

 

Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu

 

 

§ 6

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 

Adresat Konkursu

 

 

§ 7

 

Konkurs jest adresowany do osób które spełnią warunki opisane w § 9 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników którzy nie spełniają warunków o których mowa w § 5 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.

 

Przedmiot Konkursu

 

 

§ 8

 

Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy muzycznej Uczestników.

 

Zasady Konkursu

 

 

§ 9

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie www.kinopolskamuzyka.pl:

- wskazać 5 utworów muzycznych z listy (pytanie nr 1)

- odpowiedzieć na pytanie konkursowe (pytanie nr 2)

- podać imię nazwisko i adres zamieszkania oraz email.

2. Organizator wyłoni 10 zwycięzców którzy udzielą odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz jeśli weźmie udział więcej niż 1 raz liczył się będzie jedynie pierwszy przesłany i uzupełniony prawidłowo formularz do głosowania.

 

Rozstrzygniecie Konkursu

 

 

§ 10

 

1. Wyłonienie Laureata Konkursu zostanie dokonane przez Jury w skład którego wchodzą osoby z działu marketingu Organizatora.

2. Laureatami nagród w Konkursie zostaną osoby które czasie trwania Konkursu o którym mowa w §3 pkt 1 Regulaminu. wyślą prawidłowe zgodne z § 9 Regulaminu odpowiedzi za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

 

Nagrody i Zwycięzcy Konkursu

 

 

§ 11

 

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 płyt polskich wykonawców muzycznych o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) każda które zostaną przyznane autorom udzielą odpowiedzi pytanie nr 1 oraz najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.

3. Jeżeli nagroda o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.

4. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie przez Organizatora drogą mailową w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. Ponadto lista zwycięzców Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu tj. www.kinopolskamuzyka.pl.

5. Organizator prześle pocztą nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę. W przypadku gdy zwycięzca nie poda adresu korespondencyjnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora.

6. Warunkiem odbioru nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz na ujawnienie danych osobowych wizerunku i skorzystanie z nich nieodpłatnie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). Odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez Laureata i oznacza zrzeczenie się przez Laureata wszelkich roszczeń z tytułu nagród w stosunku do Organizatora.

7. Procedura wyłaniania Laureatów będzie protokołowana po jej zakończeniu.

8. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę w postaci pieniężnej.

 

Podatki

 

 

§ 12

 

Nagrody określone w § 11 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 

§ 13

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) informacje uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.

4. Każdy z biorących udział w Konkursie poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

Postępowanie reklamacyjne.

 

 

§ 14

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.

2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem Reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy Reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację w której skład wchodzą Rafał Freyer - Dyrektor Programowy Kino Polska Muzyka oraz Jacek Osadnik - Dyrektor Marketingu Kino Polska.

4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji jest ostateczna.

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 15

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

/dat/aktualnosci/000000/000000196/images/9b8110a75e76e80.jpg )

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ