AKTUALNOŚCI

Wybieramy największe hity 2015 r.

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Kino Polska Muzyka zaprasza do muzycznego podsumowania 2015 roku. Stacja uruchamia głosowania na największe tegoroczne hity. Na uczestników czekają muzyczne nagrody. Wyniki zobaczymy w sylwestrowe popołudnie. 

Sylwester to nie tylko najlepsza impreza w roku, ale także czas podsumowań. I własnie takie, muzyczne podsumowanie przygotuje telewizja Kino Polska Muzyka. Na dobry poczętek sylwestrowej imprezy stacja pokaże ranking "40 największych hitów 2015", przygotowany na podstawie głosowania widzów. Na głosujących czekają nagrody: słuchawki Kino Polska Muzyka i płyty Katarzyny Groniec.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić poniższy formularz, wybierając 5 ulubionych przebojów 2015 roku z listy oraz odpowiadając na pytanie konkursowe. 

FORMULARZ KONKURSOWY 

Kiedy ogladać:

Sylwester - godz. 16:00

Nowy Rok - godz. 11:00

2 stycznia - godz. 21:00

LAUREACI KONKURSU:

Łuksz Dębowski, Łódź

Dawid Kalinowski, Szczechowo

Weronika Świderska, Wyszków

REGULAMIN KONKURSU "40 NAJWIĘKSZYCH HITÓW 2015"

 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Organizator Konkursu

§ 1

Organizatorem konkursu promującego kanał Kino Polska Muzyka, zwanego dalej "Konkursem", jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-595), ul. Puławska 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363674, NIP: 521-32-48-560, kapitał zakładowy 1.982.140,40 zł w całości opłacony zwany dalej "Organizatorem".

 

Cel Konkursu

§ 2
Celem Konkursu jest promocja kanału Kino Polska Muzyka.

 

Czas trwania konkursu

§ 3

1. Konkurs odbywa się w dniach od 7.12.2015 r. od godz. 15:59 do 27.12.2015 r. do godz. 23:59 i polega na wpisaniu utworów muzycznych oraz udzieleniu odpowiedzi na  zadane pytanie konkursowe - na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi dniu 28.12.2015 r. na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

Zasięg Konkursu

§ 4
Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.
 

Uczestnicy Konkursu

§ 5

1. Konkurs jest przeznaczony dla widzów kanału Kino Polska Muzyka, zwanych dalej ,,Uczestnikami".

2. Uczestnicy deklarują:

a. że są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

b. że są osobami pełnoletnimi.

Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu

§ 6

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 
Adresat Konkursu
§ 7

Konkurs jest adresowany do osób, które spełnią warunki opisane w § 9 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w § 5 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.
 

Przedmiot Konkursu
§ 8
Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy muzycznej Uczestników.
 
Zasady Konkursu
§ 9

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w formularzu do głosowania zamieszczonym na stroniewww.kinopolskamuzyka.pl:

- wybrać 5 ustworów muzycznych z listy (pytanie nr 1)

- odpowiedzieć na pytanie konkursowe (pytanie nr 2 - pytanie otwarte)

- podać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oraz email.

2. Organizator wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, jeśli weźmie udział więcej niż 1 raz liczył się będzie jedynie pierwszy przesłany i uzupełniony prawidłowo formularz do głosowania.

Rozstrzygniecie Konkursu
§ 10

1. Wyłonienie Laureata Konkursu zostanie dokonane przez Jury w skład którego wchodzą osoby z działu marketingu Organizatora.

2. Laureatami nagród w Konkursie zostaną osoby, które czasie trwania Konkursu, o którym mowa w §3 pkt 1 Regulaminu. wyślą prawidłowe, zgodne z § 9 Regulaminu odpowiedzi, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

Nagrody i Zwycięzcy Konkursu
§ 11

1. Nagrodami głównymi w Konkursie są 3 zestawy nagród, w skład których wchodzi: słuchawki Kino Polska Muzyka oraz płyta muzyczna CD Katarzyny Groniec "ZOO" o wartości  75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) każda, które zostaną przyznane autorom, którzy udzielą odpowiedzi pytanie nr 1 oraz najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2. 
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.

3. Jeżeli nagroda, o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.

4. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie przez Organizatora drogą mailową w terminie do dnia 29 grudnia 2015 r. Ponadto, lista zwycięzców Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu, tj. www.kinopolskamuzyka.pl.

5. Organizator prześle pocztą nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda adresu korespondencyjnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora.

6. Warunkiem odbioru nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz na ujawnienie danych osobowych, wizerunku i skorzystanie z nich nieodpłatnie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). Odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez Laureata i oznacza zrzeczenie się przez Laureata wszelkich roszczeń z tytułu nagród w stosunku do Organizatora.

7. Procedura wyłaniania Laureatów będzie protokołowana po jej zakończeniu.

8. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę w postaci pieniężnej.

Podatki
§ 12

Nagrody określone w § 11 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

Przetwarzanie danych osobowych
§ 13

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) informacje uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.

4. Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

§ 14

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.

2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem Reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy Reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. W przypadku przesłania Reklamacji decyduje data stempla pocztowego - nadania Reklamacji.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą Rafał Freyer - Dyrektor Programowy Kino Polska Muzyka oraz Jacek Osadnik - Dyrektor Marketingu Kino Polska.

4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji  jest ostateczna.

Postanowienia końcowe
§ 15

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ