AKTUALNOŚCI

25 największych przebojów lat 70. w Kino Polska Muzyka

środa, 5 sierpnia 2015

25 największych przebojów lat 70

Kolorowe, szalone, nostalgiczne, takie są polskie przeboje lat 70. Kino Polska Muzyka ogłasza głosowanie na największe hity tego czasu. Ranking będzie można oglądać 15 sierpnia o 14:00 oraz 16 sierpnia o 21:00.

2 plus 1, Anna Jantar, Halina Frąckowiak, Krzysztof Krawczyk, Bajm, Czerwone Gitary, Czesław Niemen, Jerzy Połomski, Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, Zdzisława Sośnicka i wielu innych. Czyja piosenka zasługuje na miano największego przeboju lat 70.? Głosujcie na swoje ulubione piosenki i oglądajcie wyniki 15 i 16 sierpnia na antenie Kino Polska Muzyka.

Głosy można oddawać na karcie do głosowania poniżej.

KARTA DO GŁOSOWANIA

Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać 5 hitów z listy oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe. 10 najciekawszych odpowiedzi zostanie nagrodzonych płytami CD z serii "Tylko Polskie Piosenki".

 

REGULAMIN KONKURSU "25 największych przebojów lat 70."
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Organizator Konkursu
§ 1

1. Organizatorem konkursu promującego kanał Kino Polska Muzyka, zwanego dalej "Konkursem", jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-595), ul. Puławska 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363674, NIP: 521-32-48-560, kapitał zakładowy 1.982.140,40 zł w całości opłacony zwany dalej "Organizatorem".

Cel Konkursu
§ 2

1. Celem Konkursu jest promocja kanału Kino Polska Muzyka.

Czas trwania konkursu
§ 3

1. Konkurs odbywa się w dniach od 5.08.2015 r. od godz. 16:00 do 13.08.2015 r. do godz. 23:59 i polega na wskazaniu 10 utworów muzycznych z listy oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe - na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi dniu 17.08.2015 r. na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

Zasięg Konkursu
§ 4

1. Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.

Uczestnicy Konkursu
§ 5

1. Konkurs jest przeznaczony dla widzów kanału Kino Polska Muzyka, zwanych dalej ,,Uczestnikami".

2. Uczestnicy deklarują:

a. że są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

b. że są osobami pełnoletnimi.

Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu
§ 6

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Adresat Konkursu
§ 7

Konkurs jest adresowany do osób, które spełnią warunki opisane w § 9 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w § 5 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.

Przedmiot Konkursu
§ 8

Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy muzycznej Uczestników.

Zasady Konkursu
§ 9

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie www.kinopolskamuzyka.pl:

- wskazać 5 utworów muzycznych z listy (pytanie nr 1)

- odpowiedzieć na pytanie konkursowe (pytanie nr 2)

- podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz email.

2. Organizator wyłoni 10 zwycięzców, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, jeśli weźmie udział więcej niż 1 raz liczył się będzie jedynie pierwszy przesłany i uzupełniony prawidłowo formularz do głosowania.

Rozstrzygniecie Konkursu
§ 10

1. Wyłonienie Laureata Konkursu zostanie dokonane przez Jury w skład którego wchodzą osoby z działu marketingu Organizatora.

2. Laureatami nagród w Konkursie zostaną osoby, które czasie trwania Konkursu, o którym mowa w §3 pkt 1 Regulaminu. wyślą prawidłowe, zgodne z § 9 Regulaminu odpowiedzi, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

Nagrody i Zwycięzcy Konkursu
§ 11

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 płyt CD z serii "Tylko Polskie Piosenki" o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) każda, które zostaną przyznane autorom udzielą odpowiedzi pytanie nr 1 oraz najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.

3. Jeżeli nagroda, o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.

4. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie przez Organizatora drogą mailową w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r. Ponadto, lista zwycięzców Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu, tj. www.kinopolskamuzyka.pl.

5. Organizator prześle pocztą nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda adresu korespondencyjnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora.

6. Warunkiem odbioru nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz na ujawnienie danych osobowych, wizerunku i skorzystanie z nich nieodpłatnie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). Odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez Laureata i oznacza zrzeczenie się przez Laureata wszelkich roszczeń z tytułu nagród w stosunku do Organizatora.

7. Procedura wyłaniania Laureatów będzie protokołowana po jej zakończeniu.

8. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę w postaci pieniężnej.

Podatki
§ 12

Nagrody określone w § 11 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przetwarzanie danych osobowych
§ 13

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) informacje uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.

4. Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne.
§ 14

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.

2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem Reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy Reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. W przypadku przesłania Reklamacji decyduje data stempla pocztowego - nadania Reklamacji.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą Rafał Freyer - Dyrektor Programowy Kino Polska Muzyka oraz Jacek Osadnik - Dyrektor Marketingu Kino Polska.

4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji jest ostateczna.

Postanowienia końcowe
§ 15

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ