AKTUALNOŚCI

Walentynki z Kino Polska Muzyka

środa, 3 lutego 2016

Nie ma udanej randki bez nastrojowej muzyki, a każda para ma „swoją” piosenkę. Muzyka towarzyszy miłośnym uniesieniom! Z okazji Walentynek Kino Polska Muzyka zaprasza widzów do stworzenia wspólnego rankingu „40 najpiękniejszych piosenek o miłości”. Wyniki głosowania zobaczymy na antenie Kino Polska Muzyka w walentynkowy weekend: 13 lutego o 14:00 oraz 14 lutego o 18:00.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy z formularza wybrać pięć piosenek oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Dla autorów trzech najciekawszych odpowiedzi czekają nagrody: płyty zespołu Zakopower pt. „Drugie pół”.

FURMULARZ DO GŁOSOWANIA

LAUREACI KONKURSU:

Wioleta Okońska

Edyta Cetlicer

Krzysztof Kubik

 

REGULAMIN KONKURSU "40 NAJPIĘKNIEJSZYCH PIOSENEK O MIŁOŚCI"

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu promującego kanał Kino Polska Muzyka, zwanego dalej "Konkursem", jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-595), ul. Puławska 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363674, NIP: 521-32-48-560, kapitał zakładowy 1.982.140,40 zł w całości opłacony zwany dalej "Organizatorem".

§ 2 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promocja kanału Kino Polska Muzyka.

§ 3 Czas trwania konkursu

1. Konkurs odbywa się w dniach od 3.02.2015 r. od godz. 12:00 do 10.02.2016 r. do godz. 23:59 i polega na wpisaniu utworów muzycznych oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe - na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi dniu 11.02.2015 r. na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

§ 4 Zasięg Konkursu

Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.

§ 5 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla widzów kanału Kino Polska Muzyka, zwanych dalej ,,Uczestnikami".

2. Uczestnicy deklarują:

a. że są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

b. że są osobami pełnoletnimi.

§ 6 Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 7 Adresat Konkursu

Konkurs jest adresowany do osób, które spełnią warunki opisane w § 9 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w § 5 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.

§ 8 Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy muzycznej Uczestników.
 
§ 9 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w formularzu do głosowania zamieszczonym na stroniewww.kinopolskamuzyka.pl:

- wybrać 5 utworów muzycznych z listy (pytanie nr 1)

- odpowiedzieć na pytanie konkursowe (pytanie nr 2 - pytanie otwarte)

- podać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oraz email.

2. Organizator wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, jeśli weźmie udział więcej niż 1 raz liczył się będzie jedynie pierwszy przesłany i uzupełniony prawidłowo formularz do głosowania.

§ 10 Rozstrzygniecie Konkursu

1. Wyłonienie Laureata Konkursu zostanie dokonane przez Jury w skład którego wchodzą osoby z działu marketingu Organizatora.

2. Laureatami nagród w Konkursie zostaną osoby, które czasie trwania Konkursu, o którym mowa w §3 pkt 1 Regulaminu. wyślą prawidłowe, zgodne z § 9 Regulaminu odpowiedzi, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

§ 11 Nagrody i Zwycięzcy Konkursu

1. Nagrodami głównymi w Konkursie są trzy płyty zespołu Zakopowe pt. „Drugie pół” o wartości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) każda, które zostaną przyznane autorom, którzy udzielą odpowiedzi pytanie nr 1 oraz najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2. 
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.

3. Jeżeli nagroda, o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.

4. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie przez Organizatora drogą mailową w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. Ponadto, lista zwycięzców Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu, tj. www.kinopolskamuzyka.pl.

5. Organizator prześle pocztą nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda adresu korespondencyjnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora.

6. Warunkiem odbioru nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz na ujawnienie danych osobowych, wizerunku i skorzystanie z nich nieodpłatnie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). Odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez Laureata i oznacza zrzeczenie się przez Laureata wszelkich roszczeń z tytułu nagród w stosunku do Organizatora.

7. Procedura wyłaniania Laureatów będzie protokołowana po jej zakończeniu.

8. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę w postaci pieniężnej.

§ 12 Podatki

Nagrody określone w § 11 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) informacje uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.

4. Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 14 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.

2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem Reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy Reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. W przypadku przesłania Reklamacji decyduje data stempla pocztowego - nadania Reklamacji.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą Rafał Freyer - Dyrektor Programowy Kino Polska Muzyka oraz Jacek Osadnik - Dyrektor Marketingu Kino Polska.

4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji  jest ostateczna.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ